Richten – Ramen – Realiseren

RICHTEN: Focus en kaders voor het realiseren van de strategie

RICHTEN: WAAROM STAAT DEZE STIER NOG STIL?

Het instrumentarium dat PPM FLOW! biedt helpt organisaties bij het beter richten, beter ramen en beter realiseren van hun veranderportfolio’s.

Het ontbreken van ‘clear goals’ staat al jaren bovenaan lijstjes met oorzaken van project-falen. Het scherp hebben van de doelen van het portfolio is dus voorwaarde nr. 1 voor project-succes! Door het vooraf benoemen van het doel, het ‘waarom’, wordt de kans op het behalen ervan direct vergroot. Als je weet wat het doel is van iets kan je gemakkelijker keuzes maken en neemt de kans op succes aanmerkelijk toe.

Vier elementen van Richten in PPM FLOW! zijn:

 • Compartimenteren, het opdelen van het portfolio in bestuurbare delen;
 • Uitstippelen, het aanbrengen van horizons in de doelen en de mijlpalen ernaar toe (scenario’s);
 • Funden, het beschikbaar stellen van middelen, zoals capaciteit en geld (budget);
 • Mindset, de mentaliteit om optimaal aan de gezamenlijke doelen te werken.
RAMEN: WAT IS HET VOOR ONS WAARD?

RAMEN: WAT IS HET VOOR ONS WAARD?

Als optimale waardecreatie voor de organisatie het doel is van project portfoliomanagement, dan is het kennen van de waardebijdrage (en slagingskans) van het projectportfolio en van de individuele initiatieven daarin essentieel voor het nemen van portfoliobesluiten.

Vier elementen van Ramen in PPM FLOW! zijn:

 • Classificeren, het categoriseren van initiatieven in groepen met een of meer gelijke kenmerken, gericht op soepele besluitvorming;
 • Waarderen, het van een initiatief zo objectief mogelijk bepalen van de waarde voor (de doelen van) het portfolio;
 • Rangschikken, de initiatieven in een rangvolgorde voor uitvoering plaatsen;
 • Balanceren, het periodiek samenstellen van het portfolio gericht op een optimale waardebijdrage, samenhang en uitvoerbaarheid.

REALISEREN: BRENG DE UITVOERENDE TEAMS IN FLOW

Het doel van PPM is overzicht, rust en ruimte te creëren, waardoor projecten beter tot resultaten leiden en doelen worden gehaald. Dat lukt niet in een situatie dat er overal projecten starten, en nauwelijks stoppen, projecten tijdens de realisatie steeds uit de bocht vliegen en er continu wordt geëscaleerd. Dit is én van de redenen waarom bij introductie van PPM in een organisatie bijna altijd wordt begonnen met aanpakken van het projectmanagement, opdrachtgeverschap, projectproces en de projectfasering.

Vier elementen van Realiseren in PPM FLOW! zijn:

 • Plannen, het in een uitvoeringsplanning zetten van de initiatieven voor de komende portfolio-periode (en daarna);
 • Starten-stoppen, van de uitvoering van initiatieven door de teams;
 • Monitoren, het volgen en coachen van lopende initiatieven;
 • Oogsten, het analyseren van wat de projectresultaten in de exploitatieperiode na oplevering de organisatie hebben gebracht.

Wil je meer weten? Download de paper PPM FLOW! (PDF, kosteloos), of neem contact op met PPMpro