Implementeren via 4 niveaus

LOS: OVERAL PROJECTEN, GEEN OVERZICHT

Om de juiste balans te leren vinden in het richten, ramen en realiseren van het veranderportfolio – en daarin groeien, beter te worden –  is het PPM FLOW! maturiteitmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen we PPM stapsgewijs verbeteren, vanuit LOS via GRIP en SYNERGIE naar IMPACT. Elk niveau kan een eindniveau zijn, indien men zich daar comfortabel voelt. Voor veel organisaties is GRIP al een mooi resultaat.

In LOS, worden projecten lokaal en centraal gestart en gestuurd door individuele managers, en gefinancierd vanuit eigen afdelingsbudgetten. Het proces waarlangs projecten tot stand komen is dan diffuus en lokaal bepaald. Projectleiders zoeken zelf hun weg in de organisatie, daarbij is hun succes sterk afhankelijk van ervaring en persoonlijke relaties.
Welke projecten er precies lopen en hoe het met ze gaat is niet transparant.

GRIP: INZICHT IN WAT ER LOOPT EN WAT HET OPBRENGT

In GRIP stuurt het management het projectenportfolio op de waarde creatie door de projecten daarin en op de bijdrage van die projecten aan de organisatie. In Grip heeft het management inzicht in welke projecten er lopen, in wat die projecten opleveren, in de omvang van de bijdrage en in de benodigde kritieke capaciteit (zoals ICT-experts). De focus is korte termijn, zoals besparingen realiseren, het huis op orde en de (digitale) strategie invullen – en de essentiële projecten en benodigde capaciteit daarbij in beeld hebben.

SYNERGIE: SAMENHANG EN VOORSPELBAARHEID

In SYNERGIE verleggen we de focus in de portfoliobesturing van de individuele initiatieven naar de organisatiedoelen en -strategie. Daardoor gaan we merken dat er meer voorspelbaarheid, samenhang en synergie komt in het portfolio van veranderinitiatieven. Om te groeien ziet het management van een organisatie een stip op de horizon, formuleert ze doelen en zoekt ze naar wegen om die doelen samen te bereiken. Directies en managementteams zijn daardoor in staat om betere keuzes te maken in de veranderingen die op hun pad komen. Daarbij zoeken ze initiatieven die een relatie hebben met een of meer doelen én verkennen ze welke initiatieven – in hun onderlinge samenhang – elkaar zodanig stimuleren, dat organisatie en management beter in staat zijn om de doelen te bereiken. Ze zoeken de synergie, het zogenaamde ‘1+1=3 effect’.

IMPACT: DOELEN BEREIKEN

In IMPACT staat het centraal in de besturing van het portfolio van veranderinitiatieven. De domein(regie)teams die elk een domein besturen onderhandelen hun doelen met de (centrale) directie en stellen in lijn daarmee hun eigen doelen om succesvol te zijn. Dit is nauw verbonden in een cyclus van afstemmen tussen het centrale directieteam en domeinteams, waarbij het bereiken van doelen en de oplevering van bepaalde resultaten daarvoor steeds wordt gevolgd en bijgesteld waar nodig.

.

.

.

.

Meer weten?

Download Aanpak PPM FLOW! – implementeren op het juiste niveau (2022, PDF, 14 pagina’s, kosteloos) door te klikken op deze link.

 Of neem contact op met PPMpro.