Realiseren van het portfolio

Als de stoplichten steeds op rood staan heeft sturen weinig zin

Het doel van PPM is overzicht, rust en ruimte creëren, waardoor projecten beter tot resultaten leiden en doelen worden gehaald. Dat lukt niet in een situatie dat projecten tijdens de realisatie steeds uit de bocht vliegen en er continu wordt geëscaleerd naar het hoogste niveau. Er zijn organisaties waar dat ‘state of the art is’.

Dit is én van de redenen waarom bij introductie van PPM in een organisatie bijna altijd wordt begonnen met aanpakken van het projectmanagement, projectproces en de projectfasering. Soms strand men dan al bij het op orde krijgen van de projecthygiëne.

Het begint met projecthygiëne en discipline

In organisaties waar projecten chaotisch verlopen, er geen overzicht is en iedereen naar eigen inzicht (wij noemen dat vaak ‘eer en geweten’) handelt is introductie van discipline iets dat tegen de cultuur ingaat en je moet dan ook van goede huize komen om dat te bewerkstelligen.

Hulp vanuit de agile wereld

Veel organisaties maken de slag naar Agile werken. Er zijn ook daarin vele vormen en ook ontstaan zgn. hybride situaties met multidisciplinaire agile teams én projecten. De complexiteit en chaos lijkt daarmee nog erger dan voorheen, maar het levert ook kansen. Enerzijds introduceert Agile de ‘sprint-discipline’ waarbij met een vast ritme van twee of meer weken wordt gewerkt en met vaste rollen als product owners en scrum masters. Anderzijds ontstaat door de toegenomen complexiteit het gevoel dat er iets gedaan moet worden aan structuren en discipline om niet helemaal ‘onbestuurbaar’ te worden. Duidelijke afspraken zijn gewenst over hoe men van idee tot een resultaat komt en wanneer iets een project wordt en wanner de route rechtstreeks naar de agile teams gevonden wordt – en via welke werkverdelingsstructuur. En wat dan de afspraken zijn over het prioriteren van werk voor uitvoering, immers, teams zijn ‘zelfsturend’ en bepalen (althans deels) de prioritering van hun eigen backlog.

Portfolio realisatie plannen, de heart beat

Er is altijd een soort van portfolioplanning voor de realisatie van initiatieven, zoals projecten, epics, features e.a. Wanneer verwachten we start en einde (oplevering) van resultaten (oplevering, waarde) van elk initiatief, wanneer zijn eventueel tussentijds besluiten nodig.  Wat is het ritme waarin portfoliobesluiten worden genomen, de heart beat? En hoe past die heart beat bij het ritme waarin de uitvoeringsorganisatie (agile teams, project teams) werken en leveren?

Starten en stoppen van initiatieven/projecten

Een MT, portfolioboard of domein regieteam neemt de start- en stop beslissingen voor belangrijke initiatieven. Starten betekent dat er begonnen mag worden met een initiatief/project of projectfase. Stoppen betekent dat een initiatief/project wordt opgeleverd en de uitvoerders gedechargeerd. Meestal is dat aan het einde van een project, bij de finale oplevering, maar het kan ook tussentijds gebeuren. Als projecten steeds kortcyclischer worden gedefinieerd – zoals in de agile wereld de bedoeling is – zal tussentijds stoppen van projecten minder plaats hoeven vinden. Tussentijds stoppen is trouwens sowieso een lastige zaak, alleen al door allerlei psychologische barrières die zand in de ogen strooien.

Volgen en coachen

Grote puzzel is natuurlijk hoe je tussentijds voortgang volgt, vooral als het werk een tijdje binnen een agile team wordt uitgevoerd, hoe weet je dat men nog op schema zit? Een portfolio status monitor is nodig om in deze primaire behoefte van besluitvormers te kunnen voorzien.

Belangrijk is het in de gaten houden of efficiënt wordt omgegaan met resources en geld, ook vanwege het domino-effect dat bij uitloop kan ontstaan op andere initiatieven in uitvoering en op de werkdruk van medewerkers. Ook een budgetmonitor en een resources monitor is geen overbodige luxe bij het coachen van de portfolio realisatie en het systematisch op groen houden van de projecten.

Oogsten

Bij organisaties die wat verder zijn in de volwassenheid worden de business cases van projecten systematisch gemonitord, zowel voor, tijdens als na uitvoering van projecten. Dat helpt enorm bij het opbouwen van lerend vermogen. De vraag daarbij is immers steeds: Hoeveel ‘project’ is nodig om de gestelde doelen te bereiken, gegeven de ervaringen uit het verleden? En ook levert een analyse van behaalde versus geplande benefits inzicht op om aanvullende maatregelen in te zetten (of juist niet) om de benefits alsnog te behalen – indien er nog behoefte aan is. En tenslotte leveren deze inzichten ook een begrip van de toegevoegde waarde en de prestaties van het PPM-proces in de organisatie. De rol van een goed PMO is in deze fase niet meer weg te denken.

Samenvattend

Het realiseren van het portfolio en de keuzes die daarin worden gemaakt zijn essentieel voor het uiteindelijk leveren van waarde en het optimaal gebruiken van de middelen. Plannen, starten en stoppen, volgen/coachen en oogsten zijn dus vier essentiële onderdelen van het Realiseren van het portfolio.

Ook hier geld – net als bij ramen en richten – dat het passend maken van het model cruciaal is, want een PPM-proces dient ook geolied te verlopen, anders ontstaan te gemakkelijk de bekende olifantenpaadjes of blijven die bestaan.

 

Wil je meer weten over deze toepassingen om je portfolio te realiseren en goed te oogsten?

Mail naar ppmpro@ziggo.nl of bel Jan Bloem (06 53636306).

Of meld je aan voor de Masterclass Portfoliomanagement.